Hàm SUMIF – Cách sử dụng và ví dụ hàm SUMIF Excel

SUMIF

Tính tổng các ô trong một vùng thỏa một điều kiện cho trước.

Cú pháp: =SUMIF(range, criteria, sum_range)

Range: Dãy các ô để tính tổng, có thể là ô chứa số, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số.

Ô rỗng và ô chứa giá trị text sẽ được bỏ qua.

Criteria: Điều kiện để tính tổng. Có thể ở dạng số, biểu thức, hoặc text. Ví dụ, criteria có thể là 32, “32”, “> 32”, hoặc “apple”, v.v…

Sum_range: Là vùng thực sự để tính tổng. Nếu bỏ qua, Excel sẽ coi như sum_range = range.

Lưu ý:

Sum_range không nhất thiết phải cùng kích thước với range. Vùng thực sự để tính tổng được xác định bằng ô đầu tiên phía trên bên trái của sum_range, và bao gồm thêm những ô tương ứng với kích thước của range.

Ví dụ:

Nếu Range là A1:A5, Sum_range là B1:B5, thì vùng thực sự để tính tổng là B1:B5

Nếu Range là A1:A5, Sum_range là B1:B3, thì vùng thực sự để tính tổng là B1:B5

Nếu Range là A1:B4, Sum_range là C1:D4, thì vùng thực sự để tính tổng là C1:D4

Nếu Range là A1:B4, Sum_range là C1:D2, thì vùng thực sự để tính tổng là C1:D4

Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự (nếu như điều kiện là tìm những dấu ? hoặc *, thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *).

Khi điều kiện để tính tổng là những ký tự, SUMIF không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Ví dụ: Có bảng tính như sau:

Tính tổng của những huê hồng mà có doanh thu > 160,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “>160000”, B2:B5) → 63,000

Tính tổng của những doanh thu > 160,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “>160000”) → 900,000

Tính tổng của những huê hồng mà có doanh thu = 300,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “=300000”, B2:B3) → 21,000

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0