Hàm SUMIF – Cách sử dụng và ví dụ hàm SUMIF Excel

SUMIF

Tính tổng các ô trong một vùng thỏa một điều kiện cho trước.

Cú pháp: =SUMIF(range, criteria, sum_range)

Range: Dãy các ô để tính tổng, có thể là ô chứa số, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số.

Ô rỗng và ô chứa giá trị text sẽ được bỏ qua.

Criteria: Điều kiện để tính tổng. Có thể ở dạng số, biểu thức, hoặc text. Ví dụ, criteria có thể là 32, “32”, “> 32”, hoặc “apple”, v.v…

Sum_range: Là vùng thực sự để tính tổng. Nếu bỏ qua, Excel sẽ coi như sum_range = range.

Lưu ý:

Sum_range không nhất thiết phải cùng kích thước với range. Vùng thực sự để tính tổng được xác định bằng ô đầu tiên phía trên bên trái của sum_range, và bao gồm thêm những ô tương ứng với kích thước của range.

Ví dụ:

Nếu Range là A1:A5, Sum_range là B1:B5, thì vùng thực sự để tính tổng là B1:B5

Nếu Range là A1:A5, Sum_range là B1:B3, thì vùng thực sự để tính tổng là B1:B5

Nếu Range là A1:B4, Sum_range là C1:D4, thì vùng thực sự để tính tổng là C1:D4

Nếu Range là A1:B4, Sum_range là C1:D2, thì vùng thực sự để tính tổng là C1:D4

Có thể dùng các ký tự đại diện trong điều kiện: dấu ? đại diện cho một ký tự, dấu * đại diện cho nhiều ký tự (nếu như điều kiện là tìm những dấu ? hoặc *, thì gõ thêm dấu ~ ở trước dấu ? hay *).

Khi điều kiện để tính tổng là những ký tự, SUMIF không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.

Ví dụ: Có bảng tính như sau:

Tính tổng của những huê hồng mà có doanh thu > 160,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “>160000”, B2:B5) → 63,000

Tính tổng của những doanh thu > 160,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “>160000”) → 900,000

Tính tổng của những huê hồng mà có doanh thu = 300,000 ?

=SUMIF(A2:A5, “=300000”, B2:B3) → 21,000