Redirect jQuery – Cách Redirect trang website bằng jQuery

Vì mục đích nào đó bạn muốn sử dụng JavaScript để chuyển hướng một trang web. Bạn có thể sử dụng Redirect jQuery hoặc JavaScript đơn giản để thực hiện công việc. Có thể là thứ hai nếu đó là yêu cầu chuyển hướng tức thì.

Cách Redirect bằng JavaScript

jQuery là không cần thiết và window.location.replace (…) sẽ mô phỏng tốt nhất một chuyển hướng HTTP.

// simulates similar behavior as an HTTP redirect
window.location.replace("http://yourdomain.com");

// simulates similar behavior as clicking on a link
window.location.href = "http://yourdomain.com";

Cách Redirect bằng jQuery

var url = "http://yourdomain.com";    
$(location).attr('href',url);

Sử dụng window.location.href =, bởi vì Replace () không đưa trang gốc vào lịch sử phiên, có nghĩa là người dùng sẽ không bị mắc kẹt trong tình trạng nút quay lại không bao giờ kết thúc. Nếu bạn muốn mô phỏng ai đó nhấp vào liên kết, hãy sử dụng location.href (hoạt động cho mọi trình duyệt). Nếu bạn muốn mô phỏng chuyển hướng HTTP, hãy sử dụng location.replace.