Lương nhân viên Marketing bao nhiêu?

Lương nhân viên Marketing

Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên Marketing đóng vai trò quảng bá thương hiệu, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, lập kế hoạch và báo cáo hiệu quả Marketing trong doanh nghiệp.

Lương nhân viên Marketing hay chuyên viên Marketing tại các Doanh nghiệp ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với nhân viên Marketing là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 4.000.000 VNĐ/tháng – 9.100.000 VNĐ/tháng.

Đối với nhân viên Marketing đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 9.100.000 VNĐ/tháng –13.700.000 VNĐ/tháng.

Đối với nhân viên Marketing đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

  • Mức lương dao động: 13.700.000 VNĐ/tháng – 35.000.000 VNĐ/tháng.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn