Lương nhân viên Kế toán bao nhiêu?

Lương nhân viên Kế toán

Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên Kế toán đóng vai trò góp phần quản lý sổ sách, quản lý ngân quỹ, báo cáo thuế và làm việc các cơ thuế nhà nước, làm việc tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại.

lương nhân viên kế toán

Lương nhân viên Kế toán tại các Doanh nghiệp ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với nhân viên Kế toán là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 3.500.000 VNĐ/tháng – 8.300.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với nhân viên Kế toán đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 8.300.000 VNĐ/tháng – 24.800.000 VNĐ/tháng tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với nhân viên Kế toán đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

  • Mức lương có thể đạt từ 15.000.000 VNĐ/tháng trở lên tùy thuộc ngành nghề hoạt động tại doanh nghiệp trong nước hoặc doanh nghiệp nước ngoài.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn