Lương nhân viên Bảo vệ bao nhiêu?

Lương nhân viên Bảo vệ

Tại các doanh nghiệp hiện nay nhân viên Bảo vệ đóng vai trò góp phần bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh trật tự tại nơi văn phòng làm việc hoặc nhà máy sản xuất.

lương nhân viên bảo vệ

Lương nhân viên Bảo vệ tại các Doanh nghiệp ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với nhân viên Bảo vệ từ 1 năm – 2 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 2.000.000 VNĐ/tháng – 5.300.000 VNĐ/tháng

Đối với nhân viên Bảo vệ đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 5.300.000 VNĐ/tháng – 10.000.000 VNĐ/tháng 

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào ngành nghề Kinh doanh tại các Doanh nghiệp sẽ đặt mức lương khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn