Lương chuyên viên thẩm định Tín dụng bao nhiêu?

Lương chuyên viên thẩm định Tín dụng

Tại các Ngân hàng Thương Mại, tổ chức tín dụng hiện nay chuyên viên thẩm định Tín dụng đóng vai trò liên kết giữa khách hàng có nhu cầu vay vốn với ngân hàng, nhiệm vụ chủ yếu thẩm định tài sản bảo đảm, quản lý hồ sơ vay vốn khách hàng, thu hồi nợ, các công việc khác về vay tín chấp, thẻ tín dụng ngân hàng.

Lương chuyên viên thẩm định Tín dụng tại các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại ở thị trường lao động Việt Nam thông thường thực lãnh như sau:

Đối với chuyên viên thẩm định là sinh viên tốt nghiệp tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học thì:

  • Mức lương dao động: 4.500.000 VNĐ/tháng – 8.800.000 VNĐ/tháng đã bao gồm hoặc chưa bao gồm doanh số kinh doanh.

Đối với chuyên viên thẩm định đã có từ 2 đến 5 năm kinh nghiệm thì:

  • Mức lương dao động: 8.800.000 VNĐ/tháng – 22.500.000 VNĐ/tháng đã bao gồm hoặc chưa bao gồm doanh số kinh doanh.

Đối với chuyên viên thẩm định đã có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên thì:

  • Mức lương có thể đạt từ 22.500.000 VNĐ/tháng trở lên đã bao gồm hoặc chưa bao gồm doanh số kinh doanh.

Lưu ý:

  • Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh mỗi ngân hàng, tổ chức tín dụng tại địa phương hoặc thành phố sẽ đặt mức lương + hoa hồng doanh số kinh doanh khác nhau.
  • Bài viết tham khảo số liệu từ nguồn: vietnamsalary.careerbuilder.vn