Hướng dẫn khắc phục lỗi trang trắng WordPress

Lỗi trang trắng WordPress

Thông thường lỗi PHP và lỗi cơ sở dữ liệu đều có thể biểu hiện dưới dạng “lỗi trang trắng wordpress“, màn hình trống không có thông tin, thường được cộng đồng WordPress gọi là WordPress White Screen of Death (WSOD).

Có một số lý do dẫn đến lỗi trang trắng WordPress

Plugin đang gây ra sự cố tương thích: Nếu bạn truy cập màn hình quản trị WordPress, hãy thử hủy kích hoạt tất cả các Plugin và sau đó kích hoạt lại từng phần một. Nếu bạn không thể truy cập vào quản trị WordPress, hãy đăng nhập vào trang web qua FTP. Định vị thư mục wp-content/plugins và đổi tên thư mục Plugin plugins_old. Thao tác này sẽ hủy kích hoạt tất cả các Plugin.

Theme có thể đang gây ra sự cố: Điều này có thể xảy ra nếu bạn đang gặp lỗi trang trắng wordpress sau khi bạn vừa kích hoạt một Theme mới hoặc tạo một trang web mới trong WordPress. Đăng nhập vào Màn hình quản trị WordPress và kích hoạt Theme WordPress mặc định (ví dụ: Twenty Seventeen). Nếu bạn không thể truy cập màn hình quản trị, hãy truy cập trang web của bạn qua FTP và điều hướng đến thư mục /wp-content/themes/. Đổi tên thư mục cho Theme đang hoạt động.