Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và thông tin về sức khỏe là gì? Ví dụ về các trường có đào tạo

Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và thông tin về sức khỏe là gì?

Kĩ thuật viên ghi chép sổ sách y tế và thông tin về sức khỏe là chuyên gia trong việc lưu trữ cập nhật hồ sơ tại các bệnh viện, phòng khám và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Hồ sơ của mỗi bệnh nhân phải được lưu trữ cẩn thận và có thể truy cập một cách dễ dàng. Kĩ thuật viên sử dụng dữ liệu về hồ sơ y tế và hệ thống phân loại để lập và duy trì bộ phận quản lí hồ sơ y tế của một bệnh viện.

Kỹ thuật viên ghi chép sổ sách y tế

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Sử dụng các phương pháp phân loại để duy trì một hệ thống phân loại hồ sơ y tế của bệnh nhân.
• Sử dụng các phương pháp phân loại để duy trì hệ thống thông tin y tế.
• Chuyên nghiệp hóa bằng các phương pháp quản lí thông tin y tế bao gồm cả các hệ thống trên máy vi tính để xác định hồ sơ bệnh nhân, mã hóa các bệnh.
• Thiết kế các biểu mẫu khác nhau cho các loại bệnh nhân khác nhau.
• Phát triển các phương phápmới để quản lí thông tin y tế.
• Thiết kế hệ thống lưu trữ hồ sơ và thông tin.
• Dạy và đào tạo các nhân viên khác.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực phân tích – logic.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

• Theo học TC chuyên ngành Quản trị cơ sở dữ liệu.
• Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dữ liệu trong lĩnh vực y tế.
• Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH.

Đối với Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Lựa chọn 1:

• Theo học TC chuyên ngành Quản trị cơ sở dữ liệu.
• Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dữ liệu trong lĩnh vực y tế.
• Có thể học tiếp lên CĐ, ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học CĐ chuyên ngành Quản trị cơ sở dữ liệu.
• Tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí dữ liệu trong lĩnh vực y tế.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Các bộ phận cụ thể của hệ thống phân loại (ví dụ: hồ sơ khoa khám bệnh, khoa tim mạch…).
• Các hệ thống công nghệ lưu trữ và truy cập (ví dụ: hệ thống hồ sơ giấy, hệ thống hồ sơ điện tử…).
• Các đối tượng lập hồ sơ cụ thể (ví dụ: hồ sơ bệnh nhân, hồ sơ bệnh học…)

Ví dụ về nơi làm việc:

• Các bệnh viện, phòng khám.
• Các phòng xét nghiệm y tế.
• Các bệnh viện của trường y.
• Các trung tâm nghiên cứu.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• CĐN Công nghiệp Hà Nội.
• CĐN Cơ điện Hà Nội.
• TC Y Dược Việt Nam.
• CĐ Tây Ninh.
• CĐ Y Dược Hồng Đức