jQuery reload page: Cách làm mới trang bằng jQuery

Sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript

Bạn có thể chỉ cần sử dụng phương pháp location.reload() JavaScript để làm mới hoặc tải lại trang. Phương thức này tùy chọn chấp nhận một tham số Boolean true hoặc false.

Nếu tham số true được chỉ định, nó làm cho trang luôn được tải lại từ máy chủ. Tuy nhiên, nếu nó là false(mặc định) hoặc không được chỉ định, trình duyệt có thể tải lại trang từ bộ nhớ cache.

Hãy xem một ví dụ để hiểu cách hoạt động cơ bản của phương pháp này:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Reload the Page Using jQuery</title>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function(){
    $("button").click(function(){
      location.reload(true);
    });
  });
</script>
</head>
<body>
  <button type="button">Reload page</button>  
</body> 
</html>

Bạn cũng có thể làm điều tương tự với JavaScript đơn giản. Bạn không cần jQuery cho việc này. Kiểm tra ví dụ sau đây là phiên bản sửa đổi của ví dụ trước.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Refresh the Page with JavaScript</title>
<script>
  function reloadPage(){
    location.reload(true);
  }
</script>
</head>
<body>
  <button type="button" onclick="reloadPage();">Reload page</button>  
</body> 
</html>