Software Specialist; BIM Engineer – MT Højgaard Danmark

Website MT Højgaard Danmark

· Proficient in software skill (Revit, Tekla)
· Good in reading and communication skill
. A strong work ethic and a can-do attitude.
. Have passion and willing to work

You must sign in to apply for this position.

Đăng nhập hoặc đăng ký để nhận thông tin Việc làm IT hấp dẫn.

Việc làm IT chất lượng lương cao

Bài viết liên quan

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0