Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiKhi nào dùng might và will?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cả hai động từ phương thức đều được sử dụng để nói về tương lai. Will thể hiện sự chắc chắn về tương lai, trong khi might thể hiện khả năng, theo một cách nào đó thì ngược lại với sự chắc chắn; khả năng có nghĩa là bạn không chắc chắn về điều gì đó.