Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many tablespoons in a cup?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1/8 cup = 2 tablespoons

1/4 cup = 4 tablespoons

1/2 cup = 8 tablespoons

3/4 cup = 12 tablespoons

1 cup = 16 tablespoons