Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many milliliters in an ounce?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 teaspoon = 5 milliliter

1 tablespoon = 15 milliliter

1 fluid ounce = 30 milliliters