Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiHow many cups in a gallon?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

1 gallon = 4 quarts = 8 pints = 16 cups = 128 fluid ounces