Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBình phương nhỏ nhất (least squares) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khái niệm chung để chỉ một nhóm các phương pháp kinh tế lượng phục vụ cho việc Ước lượng tham số trong phương trình hồi quy. Nói chung, mục đích của phương pháp bình phương nhỏ nhất là tối thiểu hoá tống bình phương của các khoảng cách theo phương thẳng đứng giữa số liệu thu thập được và đường hội quy.