Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (two stage ordinary least squales) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Phương pháp của kinh tế lượng để ước lượng các tham số dạng cấu trúc của hệ phương trình đồng thời, nhằm tránh hiện tượng trệch của các phương trình đồng thời. Nó bao gồm ba giai đoạn. Trước hết, người ta ước lượng các tham số dạng rút gọn bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Sau đó, kết quả thu được được sử dụng để tính loán giá trị của các biến nội sinh trong mô hình. Cuối cùng, giá trị của các biến nội sinh được dùng làm biển công cụ cho các biến giải thích nội sinh thực sự trong quá trình ước lượng các tham số của dạng cấu trúc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.