Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu đồ tự tương quan (correlogram) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Thông thường, đó là tập hợp các điểm ghi trên đồ thị của hệ số tương quan giữa giá trị hiện tại của một biến số và các giá trị trẻ của chính biến số đó. Biểu đồ tự tương quan có thể mang lại những thông tin có giá trị, chẳng hạn về tiêu thức tương quan theo thời gian của phần dư trong phân tích hồi quy.