Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiểu cầu (demand schedule) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Một bảng ghi các giá khác nhau của một hàng hoá và lượng cầu về nó tại mỗi mức giá. Thông tin mà bêu cầu cung cấp có thể dùng để thiết lập đường cầu biểu thị mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả bằng đô thị.