Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến kỳ hay chỉ tiêu thời kỳ (flow) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Đại lượng tính cho một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn sản lượng trong 1 tháng, khác với đại lượng tính cho một thời điểm như hàng tồn kho vào ngày 31 tháng 2 năm 1999. Trong các phân tích kinh tế thông thường, chúng ta gọi chúng là luồng, dòng, nhưng trong thống kê, nó được gọi là chỉ tiêu thời kỳ, còn trong các mô hình kinh tế, chúng được gọi tắt là biến kỳ (thay cho khái niệm đầy đủ là biến số tính cho một thời thời kỳ nhất định). Biến kỳ là một hàm của thời gian : thời gian càng dài, biến kỳ càng lớn và ngược lại. Ví dụ sản lượng của một năm lớn hơn sản lượng một tháng.