Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBiến độc lập (independent variable) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Biến số tác động tới biến số khác (biến phụ thuộc) trong một mô hình kinh tế. Chẳng hạn, giá hàng hoá là biến số độc lập ảnh hưởng tới lượng cầu về nó. Vì các nhà kinh tế dùng hàm ngược khi biểu diễn mối quan hệ giữa biến độc lập và phụ thuộc trên đồ thị, nên biến độc lập thường được ghi trên trục tung.