Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBẫy nghèo khổ (poverty trap) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Tình hình trong đó những người thất nghiệp sống bằng trợ cấp không muốn tìm việc làm nữa vì thu nhập sau thuế từ Công việc họ có thể tìm được thấp hơn mức trợ cấp mà họ đang được hưởng. Chính phủ có thể dỡ bỏ cạm bẫy nghèo khổ này bằng cách trợ cấp cho giới chủ để họ trả lương cao hơn mức trợ cấp xã hội tối thiểu hoặc áp dụng chế độ thuế thu nhập âm, tức hệ thống thuế thu nhập trong đó người lao động chỉ phải nộp thuế khi thu nhập của họ vượt quá một mức tối thiểu nào đó.