Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBất đồng về khái niệm tư bản (capital controversy) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Cuộc tranh luận giữa trường phái Cambridge ở Anh và trường phái tân cổ điển thuộc trường MIT ở Mỹ (gọi là trường phái Cambridge ở Mỹ) về tính chất đúng đắn của phương pháp tiếp cận tân cổ điển trong kinh tế học. Luận điểm trung tâm của cuộc tranh luận này là khái niệm tư bản. Hai trường phái trên đưa ra quan điểm khác nhau về khái niệm tư bản, vị trí và khả năng sử dụng nó trong phân tích kinh tế, kể cả trong hàm sản xuất tổng hợp. Theo quan điểm của trường phái Cambridge ở Anh, chỉ riêng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất đã đủ để bác bỏ nhiều giả định của lý thuyết tân cổ điển (đặc biệt lý thuyết tăng trưởng tân cổ điển). Ngược lại, trường phái tân cổ điển (MIT) cho rằng khả năng thay đổi kỹ thuật sản xuất có làm suy yếu các lý thuyết kinh tế rút ra từ những giả định không vững chắc, nhưng điều này không đủ để bác bỏ lý thuyết kinh tế tân cổ điển.

Gần đây cuộc tranh luận lắng xuống và trường phái Cambridge (Anh) cho rằng vấn đề đã được giải quyết.