Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBáo cáo hàng năm (annual report) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Báo cáo của các giám đốc công ty trước cổ đông. Nó bao gồm bản sao bản tổng kết tài sản của Công ty, bản kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác mà theo luật, các giám đốc phải công khai hoá với cổ đông. Bản sao bản báo cáo hàng năm được gửi cho tất cả các cổ đông trước khi diễn ra đại hội cổ động của công ty.