Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBảng tương quan (contingency table) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Bảng được sử dụng để đánh giá mức độ tương quan hay phụ thuộc giữa hai biến số hay tiêu thức. Thông tin mẫu dược so sánh với tình huống lý thuyết trong đó có sự phụ thuộc hoàn toàn giữa các tiêu thức. Người ta có thể tính toán một đại lượng thống kê từ bảng này và nó tuân theo phân phối gắn với phần phối khi bình phương trong giả thuyết 0 về sự độc lập.