Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiBảng tổng kết tài sản (balance sheet) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Bảng tổng kết kế toán hay bảng cân đối tài chính cho biết tình hình tài sản của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Thông thường nó được chia thành hai bên, một bên ghi nợ (bên trái) và một bên ghi có (bên phải). Các khoản mục dược ghi từ trên xuống dưới theo nguyên tắc khả năng thanh toán (tức khả năng chuyển đổi thành tiền mặt) của các tài sản giảm dần và được chia thành các mục cơ bản : (1) bên phải : tài sản lưu động, tài sản cố định; (2) bên trái : nợ ngắn hạn và dài hạn, vốn sở hữu.