Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiArixtốt (384-322 trước công nguyên) là ai?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Nhà triết học Hy lạp có nhiều Công trình bàn về các vấn đề kinh tế. Ông đã phân tích nhiều vấn để có liên quan đến sản xuất, phân phối và trao đổi. Khi phân tích quá trình trao đổi, ông đã phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, trình bày lý thuyết về tiền với tư cách công cụ quy ước phục vụ cho quá trình trao đổi gián tiếp. Phê phán của ông đối với việc sử dụng tiền để kiếm được nhiều tiền hơn có ảnh hưởng lớn đến các cuộc tranh luận thời trung cổ về cho vay nặng lãi. Khác với Platôn, ông ủng hộ chế độ tư hữu và coi đây là phương cách để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm.