Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiAquinas, St Thomas (1225-1274) là ai?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Học giả người Ý có nhiều đóng góp vào tư tưởng kinh tế. Ông chấp nhận phần lớn quan điểm của Arixtốt, trong đó có quan điểm về giá công bằng. Ông phân biệt giữa giá cả và giá trị – một khái niệm có nhiều cách lý giải khác nhau. Giá công bằng hay giá trị thực ra chỉ là giá cạnh tranh của một hàng hoá và mức giá cao hơn giá này bị coi là vô đạo đức. Theo quan điểm của ông, thương mại chứa đựng cái ác, nhưng chấp nhận được, vì nó đem lại điều tốt cho mọi người. Tương tự như vậy, của cải, tài sản và hành vi của nhà nước có thể chấp nhận được khi chúng phụng sự cho hạnh phúc của nhân dân. Ông coi cho vay nặng lãi là phi đạo đức, vì mọi người phải trả tiền cho việc sử dụng tiền – cái không có giá trị sử dụng nào cả.