Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiẢnh hưởng ngoại hiện trong sản xuất (externality in production) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Những ảnh hưởng nảy sinh từ quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ. Đó có thể là những ảnh hưởng tích cực như truyền bá công nghệ, thụ phấn cho hoa, hoặc tiêu cực như ô nhiễm.