Hỏi đápDanh mục đơn: Câu hỏiẢnh hưởng ngoại hiện công nghệ (technological external effect) là gì?
DiziBrand.com Nhân viên hỏi 2 năm trước

Là những ảnh hưởng do việc áp dụng Công nghệ mới gây ra. Khi một Công nghệ mới được doanh nghiệp nào đó áp dụng, các doanh nghiệp khác có thể học hỏi và làm theo, tạo ra làn sóng truyền bá công nghệ mới. Đôi khi thuật ngữ ảnh hưởng ngoại hiện công nghệ được sử dụng để phân biệt với những ảnh hưởng phát sinh từ tính kinh tế ngoại sinh đặc biệt.