Giảng viên cao đẳng là gì? Nhiệm vụ giảng viên cao đẳng là gì?

Giảng viên cao đẳng là gì?

Giảng viên cao đẳng là người có kiến thức chuyên sâu về một chuyên ngành cụ thể và dạy các lý thuyết và thực hành về một hay nhiều môn học ở bậc cao đẳng hoặc các tương đương; thực hiện nghiên cứu và cải tiến, phát triển khái niệm, lý thuyết, phương pháp hoạt động, biên soạn sách và và giảng dạy.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm

•Thiết kế và chỉnh sửa chương trình giảng dạy và chuẩn bị các khóa học nghiên cứu theo yêu cầu.
• Giảng dạy và tổ chức hướng dẫn, thảo luận, và thí nghiệm.
• Khuyến khích sinh viên thảo luận và tư duy độc lập.
• Giám sát, nếu cần, các công tác thí nghiệm và thực hành của sinh viên.
• Quản lí, đánh giá và chấm điểm các bài kiểm tra.
• Chỉ dẫn sinh viên và các thành viên trong khoa nghiên cứu.
• Nghiên cứu và phát triển các khái niệm, lí thuyết và các biện pháp hoạt động để ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn và các lĩnh vực khác.
• Chuẩn bị tài liệu, sách báo, sách giảng dạy.
• Tham gia các cuộc hội thảo và thảo luận.
• Tham gia quá trình quyết định liên quan đến các vấn đề về khoa, ngân sách, và các chính sách khác.
• Trợ giúp các hoạt động ngoại khóa như thảo luận chuyên đề.
• Thực hiện các công việc liên quan khác.
• Giám sát các giáo viên khác…
• Năng lực thiết yếu.
• Năng lực bổ sung.
• Học vấn tối thiểu.
• Con đường học tập.
• Lĩnh vực chuyên sâu.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ

Năng lực bổ sung: Năng lực làm việc với con người

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Con đường học tập

Lựa chọn 1:
• Theo học ĐH có chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình cao đẳng.
• Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu không học trường đại học Sư phạm, hoặc đại học Sư phạm kĩ thuật).
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH
Lựa chọn 2:
• Theo học ĐH có chuyên ngành được giảng dạy trong chương trình cao đẳng.
• Theo học cao học chuyên ngành.
• Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu không học trường đại học Sư phạm, đại học Sư phạm kĩ thuật).
• Có thể học tiếp lên TS

Lĩnh vực chuyên sâu

• Dạy học: lĩnh vực chuyên sâu chủ yếu là liên quan đến môn học. Ví dụ: Cao đẳng Giao thông vận tải, giảng dạy các học phần: Cơ lí thuyết, Hình họa – vẽ kĩ thuật, …
• Quản lí: Giảng viên cũng có thể chuyển sang công việc quản lí và trở thành người đứng đầu bộ môn, khoa, trường (ví dụ: trưởng khoa, hiệu trưởng).

Ví dụ về nơi làm việc

• Giảng dạy tại các trường Cao đẳng.
• Vị trí quản lí trong các cơ sở giáo dục (ví dụ: hiệu trưởng, trưởng khoa).

Ví dụ các trường có đào tạo

Các trường đại học trong và ngoài nước được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận (chi tiết có thể tham khảo tại Cục Quản lý Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo)