Get URL PHP – Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP

Cách lấy URL trang hiện tại trong PHP (Get URL PHP)

Để lấy URL của trang hiện tại (Get URL PHP), PHP cung cấp một biến superglobal $ _SERVER . $ _SERVER là một biến tích hợp sẵn của PHP, được sử dụng để lấy URL của trang hiện tại. Nó là một biến superglobal luôn có sẵn trong mọi phạm vi.

Nếu bạn muốn có URL đầy đủ của trang, thì bạn sẽ cần kiểm tra giao thức (hoặc tên lược đồ), xem nó là https hay http. Xem ví dụ bên dưới:

<?php 
  if(isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] === 'on')  
     $url = "https://";  
  else 
     $url = "http://";  
  // Append the host(domain name, ip) to the URL.  
  $url.= $_SERVER['HTTP_HOST'];  
  
  // Append the requested resource location to the URL  
  $url.= $_SERVER['REQUEST_URI'];  
   
  echo $url; 
 ?>  

Output

Hoặc, bạn cũng có thể lấy URL đầy đủ của trang hiện tại bằng cách khác được đưa ra trong ví dụ tiếp theo.

<?php 
$protocol = ((!emptyempty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] != 'off') || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://"; 
$CurPageURL = $protocol . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']; 
echo "The URL of current page: ".$CurPageURL; 
?>   

Output

Để chỉ lấy tên của trang hiện tại được mở trên trình duyệt, hãy xem ví dụ dưới đây:

<?php 
  $curPageName = substr($_SERVER["SCRIPT_NAME"],strrpos($_SERVER["SCRIPT_NAME"],"/")+1); 
  echo "The current page name is: ".$curPageName; 
  echo "</br>"; 
 ?>  

Output