Get checked checkbox jQuery – Cách kiểm tra hộp kiểm có được chọn hay không bằng jQuery

Sử dụng phương pháp & bộ chọn jQueryprop():checked

Phần sau đây mô tả cách theo dõi trạng thái của hộp kiểm (Get checked checkbox jQuery) cho dù nó có được chọn hay không sử dụng phương pháp jQuery cũng như bộ chọn.prop():checked

Sử dụng phương pháp jQueryprop()

Phương pháp jQuery cung cấp một cách đơn giản, hiệu quả và đáng tin cậy để theo dõi trạng thái hiện tại của hộp kiểm. Nó hoạt động khá tốt trong mọi điều kiện vì mọi hộp kiểm đều có một thuộc tính được kiểm tra chỉ định trạng thái được chọn hoặc bỏ chọn .prop()

Đừng hiểu lầm nó với thuộc tính. Thuộc tính chỉ xác định trạng thái ban đầu của hộp kiểm và không xác định trạng thái hiện tại. Hãy xem nó hoạt động như thế nào: checked checked

<script>
  $(document).ready(function(){
    $('input[type="checkbox"]').click(function(){
      if($(this).prop("checked") == true){
        console.log("Checkbox is checked.");
      }
      else if($(this).prop("checked") == false){
        console.log("Checkbox is unchecked.");
      }
    });
  });
</script>

Sử dụng bộ chọn jQuery:checked

Bạn cũng có thể sử dụng bộ chọn jQuery để kiểm tra trạng thái của hộp kiểm. Bộ chọn được thiết kế đặc biệt cho nút radio và hộp kiểm.:checked :checked

Chúng ta hãy xem ví dụ sau đây để hiểu cách thức hoạt động về cơ bản của nó:

<script>
  $(document).ready(function(){
    $('input[type="checkbox"]').click(function(){
      if($(this).is(":checked")){
        console.log("Checkbox is checked.");
      }
      else if($(this).is(":not(:checked)")){
        console.log("Checkbox is unchecked.");
      }
    });
  });
</script>