Chuyên viên văn thư lưu trữ và quản lí bảo tàng là gì? Ví dụ về nơi làm việc chuyên viên văn thư lưu trữ và quản lí bảo tàng là gì?

Chuyên viên văn thư lưu trữ và quản lí bảo tàng là gì?

Một hệ thống lưu trữ bảo tàng là tập hợp các ghi chép theo lịch sử, bao gồm chữ cái, giấy tờ, hình ảnh, nhật kí hay bất kì loại hiện vật nào khác. Hệ thống này cũng đánh dấu vị trí lưu trữ những hồ sơ đó.

Chuyên viên lưu trữ văn thư và quản lí bảo tàng tiến hành nghiên cứu, thu thập, đánh giá và bảo vệ, bảo tồn các nội dung tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời tổ chức trưng bày tại bảo tàng và triển lãm nghệ thuật.

Nghề văn thư, lưu trữ

Nhiệm vụ chủ yếu gồm:

• Nghiên cứu, đánh giá, phát triển, tổ chức và bảo tồn các tài liệu có ý nghĩa lịch sử và có giá trị như văn bản chính phủ, các giấy tờ cá nhân, tranh ảnh, ghi âm và phim tư liệu.
• Thực hiện việc chuẩn bị các danh mục và thư mục ấn phẩm, các bản vi phim và các tài liệu tham khảo khác của các tài liệu thu thập được và đem đến cho người sử dụng.
• Nghiên cứu bản gốc, phân phối và sử dụng các vật liệu và đồ dùng có lợi ích văn hóa và lịch sử.
• Tổ chức, phát triển và duy trì bộ sưu tập các đồ dùng mang tính nghệ thuật, văn hóa, khoa học và có ý nghĩa lịch sử tại bảo tàng và triển lãm nghệ thuật.
• Thực hiện phân loại và ghi mục lục các bộ sưu tập bảo tàng và triển lãm nghệ thuật và tổ chức trưng bày.
• Chuẩn bị các tài liệu và báo cáo học thuật.

Năng lực thiết yếu: Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực bổ sung: Năng lực thể chất – cơ khí.

Học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp THCS, THPT hoặc tương đương.

Con đường học tập:

Đối với tốt nghiệp THCS hoặc tương đương:

• Theo học TC chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ, Lưu trữ và quản lí thông tin.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Đối với tốt nghiệp THPT hoặc tương đương:

Lựa chọn 1:

• Theo học CĐ chuyên ngành lưu trữ học.
• Có thể học tiếp lên ĐH, sau ĐH.

Lựa chọn 2:

• Theo học ĐH chuyên ngành lưu trữ học.
• Có thể học tiếp lên sau ĐH.

Lĩnh vực chuyên sâu:

• Cổ vật và chữ viết cổ.
• Công nghệ thông tin lưu trữ.
• Quản lí thông tin.
• Quản lí hồ sơ.
• An toàn và bảo mật thông tin.

Ví dụ về nơi làm việc:

• Cục, chi cục văn thư lưu trữ Nhà nước.
• Các đơn vị lưu trữ của các cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp công nghiệp và thương mại, các trường ĐH, bệnh viện, tổ chức từ thiện, các tổ chức tôn giáo, xã hội và thư viện lịch sử.
• Bảo tàng, phòng trưng bày triển lãm.

Ví dụ các trường có đào tạo trong nước:

• TC Công nghệ và Quản trị Đông Đô.
• ĐH Nội vụ Hà Nội.
• ĐH Nội vụ cơ sở TpHCM.
• CĐ Kinh tế – Kĩ thuật Đông Du Đà Nẵng.
• ĐH Nội vụ cơ sở Đà Nẵng.