Cách sửa lỗi Access denied for user ‘root’@’localhost’

Access denied for user ‘root’@’localhost’

Hầu hết người dùng MySQL gặp phải LỖI 1698 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’. Thông báo lỗi này thường xuất hiện đối với các cài đặt mới MySQL khi đang kết nối với MySQL bằng user root.

Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng giải quyết quyền truy cập bị từ chối cho user root trên localhost. Các hướng dẫn được áp dụng cho cả MySQL và MariaDB. Sẽ không cần phải sửa đổi bất kỳ bảng nào hoặc thực hiện cấu hình phức tạp.

Access denied for user 'root'@'localhost'

Điều kiện:

  • Truy cập vào dòng lệnh hoặc cửa sổ dòng lệnh.
  • Đã cài đặt MySQL hoặc MariaDB.
  • Người dùng có đặc quyền sudo hoặc root.

Sử dụng Root để truy cập MySQL

Khi bạn cài đặt MySQL và đang truy cập trên máy cục bộ bằng user root, bạn dùng lệnh:

mysql -u root -p

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi Access denied for user ‘root’@’localhost’.

Bạn kích hoạt quyền truy cập root bằng một lệnh MySQL.

Giải quyết quyền truy cập bị từ chối từ user root

Để có thể đăng nhập vào MySQL dưới dạng root, trước tiên hãy sử dụng sudo để sửa đổi user root:

sudo mysql

Nhập mật khẩu của bạn khi được nhắc.

Sử dụng lệnh ALTER USER và thay đổi phương thức xác thực để đăng nhập vào MySQL dưới dạng root:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'insert_password';

Lệnh này thay đổi mật khẩu cho user root và đặt phương thức xác thực thành mysql_native_password. Đây là một phương pháp truyền thống để xác thực và nó không an toàn như auth_plugin. Ví dụ trên, chúng tôi đặt "root" làm mật khẩu, nhưng chúng tôi khuyến khích bạn đặt mật khẩu mạnh hơn .

Kiểm tra quyền truy cập MySQL của User Root

Sau khi bạn chạy các lệnh được ở trên, bạn hãy thoát MySQL shell bằng cách nhấn CTRL + D hoặc nhập exit và nhấn enter. Không cần phải khởi động lại mysqld.

Bây giờ hãy thử lại để truy cập MySQL bằng root. Trong thiết bị đầu cuối, nhập:

mysql -u root -p

Nhập mật khẩu bạn đã sử dụng với lệnh ALTER USER. Không nhập mật khẩu hệ thống để truy cập MySQL vì nó sẽ không hoạt động. Nếu mọi thứ hoạt động tốt, bạn sẽ thấy thông báo chào mừng MySQL.

Kết luận

Bây giờ bạn đã biết cách khắc phục lỗi MySQL 1698 (28000): Access denied for user ‘root’@’localhost’

Có nhiều cách khác nhau để sửa lỗi này, nhưng chúng tôi đã chọn phương pháp dễ nhất và nhanh nhất. Đảm bảo nhập các lệnh như được liệt kê trong bài viết để tránh lỗi cú pháp SQL.